Press Release ฉบับที่ 1

18 พฤศจิกายน 2553

จุดยืนของเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม[1]

ต่อกรณีพบชิ้นส่วนตัวอ่อนมนุษย์ (ซากทารก) ที่วัดไผ่เงิน

กรณีดังกล่าวควรถือเป็นบทเรียนของสังคมไทยต่อความอ่อนแอของมาตรการป้องกันการท้องและการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม สังคมและสื่อมวลชนจึงไม่ควรมุ่งเป้าไปที่ประเด็นในเชิงศีลธรรมต่อผู้หญิงและผู้ให้บริการเท่านั้น แต่ควรเสนอข่าวให้รอบด้าน เพื่อสร้างความเข้าใจต่อปัญหาและหาทางออกร่วมกัน  เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม จึงมีจุดยืนต่อกรณีนี้ ดังต่อไปนี้

  1. สังคมไทยควรมีมุมมองต่อผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมในเชิงเข้าใจมากกว่าการประณาม เพราะทำให้ผู้หญิงต้องเผชิญปัญหาอย่างหลบซ่อน ขาดข้อมูลและเข้าไม่ถึงบริการ จึงนำไปสู่การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง ทำให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ทำแท้งสูงถึง 300 คนต่อแสนต่อปีหรือราว 138 คนจากจำนวนผู้ป่วย 45,990 คนในปี 2542
  2. ภาครัฐ เอกชน และทุกภาคส่วนของสังคมไทย ควรร่วมกันสร้างมาตรการป้องกันการท้องให้เข้มแข็งขึ้น โดยให้ทั้งชายและหญิงมีบทบาทรับผิดชอบอย่างเสมอกัน
  3. ภาครัฐควรจริงจังต่อการพัฒนาบริการปรึกษาทางเลือกที่เป็นมิตรให้กับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม เพื่อให้ผู้หญิงที่ประสบปัญหามีทางออกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับชีวิต
  4. ควรจัดมีบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยที่สอดคล้องกับข้อกฎหมาย ในกรณี 1) ถูกข่มขืน 2) ผู้หญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี และ 3) การท้องนั้นส่งผลต่อสุขภาพกายและใจของผู้หญิง เพราะการขาดบริการที่เข้าถึงได้นี้ ทำให้ผู้หญิงต้องเข้าสู่การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย
  5. ควรมีบ้านพักรอคลอด และการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งก่อนและหลังคลอด ที่เพียงพอ เข้าใจ เข้าถึงได้ และมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมมีความเชื่อมั่นและไม่พบทางตันต่อทางเลือกในการตั้งครรภ์ต่อไป

ในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในเด็กและเยาวชน ทางเครือข่ายฯ หวังว่า รัฐจะให้ความสำคัญโดยดำเนินงานอย่างจริงจัง จริงใจ และต่อเนื่อง เพื่อคลี่คลายปัญหาเหล่านี้ในสังคมไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

อย่างไรก็ตาม ทางเครือข่ายฯ จะจัดงานเสวนาเรื่อง “ทัศนคติของสังคมต่อเรื่องท้องไม่พร้อม” ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายนนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่โรงแรมเฟิร์ส ซ.เพชรบุรี ๑๕ กรุงเทพฯ โดยผู้ร่วมเสวนาคือ

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.เมทินี พงษ์เวช ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

คุณตุล ไวฑูรเกียรต์ นักร้องและนักแต่งเพลง วงอพาร์ทเมนต์คุณป้า

และคุณอุษาสินี ริ้วทอง หัวหน้าฝ่ายรณรงค์ทางสังคม องค์การแพธ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กานต์รวี ดาวเรือง ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกฯ

โทรศัพท์ 082-450-8514

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนาเรื่อง “ทัศนคติของสังคมต่อเรื่องท้องไม่พร้อม” ที่นี่ค่ะ

กำหนดการจุดยืนเครือข่ายท้องไม่พร้อมกรณีพบซากศพ—ฉบับแก้ไข วันที่ 23 พ.ย. 2553 , บทสัมภาษณ์ในเรื่องเกี่ยวกับการทำแท้ง เมื่อปี พ.ศ. 2544 โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ,โครงการเพิ่มต้นทุนชีวิตให้แม่วัยรุ่นและลูก


*****ดาวน์โหลด สรุปผลการเสวนาทัศนคติของสังคมต่อเรื่องท้องไม่พร้อมและจุดยืนของเครือข่ายฯ ที่นี่ค่ะ****


[1] เป็นเครือข่ายขององค์กรภาครัฐและเอกชน 45 องค์กร มีภารกิจทำงานครอบคลุมทุกมิติชีวิตของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ตั้งแต่เรื่องเพศศึกษา การคุมกำเนิด การปรึกษาทางเลือก การดูแลผู้หญิงที่ตัดสินใจท้องต่อตั้งแต่ก่อน-หลังคลอด และการดูแลแม่และเด็กในระยะยาว รวมทั้งการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่คุณภาพชีวิตของผู้หญิงที่ประสบปัญหาและเด็กเป็นหลัก