Meeting Reports 21-40

รายงานสรุปผลการประชุม

“การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม”

 

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม  2559
ห้องประชุมสานใจ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

วันพฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2559
ห้องประชุมกำธรสุวรรณกิจ ชั้น 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
ห้องประชุมชั้น 5 ร้านอาหารเพื่อนรัก ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558
ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 5 สิงหาคม 2557
ห้องประชุมชั้น 6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
จัดโดย ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ร่วมกับเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

วันที่ 11 มิถุนายน 2557
ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเซีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

วนั ที่ 16 มกราคม 2557
ห้องประชุมสานใจ สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ สช.) กระทรวงสาธารณสุขนนทบุรี
จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
ห้องประชุมสานใจ 1/2 ชั้น 6 สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

วันที่ 28 มีนาคม 2556
ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น2 โรงแรมเฟริสโฮเตล ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ
จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
ห้องประชุมสานใจ 1/2 ชั้น 6 สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

วันที่ 27 กันยายน 2555
ห้องประชุม 706 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

วันที่ 6 กรกฏาคม 2555
ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2 สำนักปลัดกระทรวงฯ กระทรวงสาธารณสุข
จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 4 โรงแรมทีเคพาเลซ
จัดโดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

วันที่ 14 กันยายน 2554
ห้องประชุม 60 ปี ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลสมุทรปราการ
จัดโดย  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2554
ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดโดย มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

วันที่ 20 เมษายน 2554
ห้องประชุมอาคารศรียานนท์ ชั้น 6 โรงพยาบาลตารวจ
จัดโดย มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
ชั้น 1 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
จัดโดย มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

วันที่ 8 ธันวาคม 2553
ห้องประชุมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
จัดโดยองค์การแพธ (PATH) ร่วมกับ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

วันที่ 20 ตุลาคม 2553
ณ วัดศรีรัตนาราม ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
จัดโดย องค์การแพธ (PATH) ร่วมกับ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)