Meeting Reports 41-45

รายงานสรุปผลการประชุม

“การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม”

 

  • เสวนา “Let’s Talk Abortion” เนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์สากล 28 กันยายนของทุกปี

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561
ห้องสานใจ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และเครือข่ายอาสา RSA

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560
ห้องอาหารเพื่อนรัก ซอยพญานาค (ข้างโรงแรมเอเชีย) ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายที่ทำงานขับเคลื่อนในประเด็นสุขภาพผู้หญิง

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
ห้องสานใจ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ร่วมกับ กลุ่มทำทาง, มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.), มูลนิธิแพธทูเฮลท์, แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ, มูลนิธิศักยภาพชุมชน และมูลนิธิมานุษยะ

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ห้องประชุม 413 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายที่ทำงานขับเคลื่อนในประเด็นสุขภาพผู้หญิง