Meeting Reports 1-20

รายงานสรุปผลการประชุม

“การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม”

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2553
ห้องประชุมสหทัยมูลนิธิ
จัดโดย องค์การแพธ (PATH) ร่วมกับ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

วันที่ 7 มิถุนายน 2553
ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
จัดโดย องค์การแพธ (PATH) ร่วมกับ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

วันที่ 29 เมษายน 2553
ห้องประชุมศูนย์พึ่งได้(OSCC) โรงพยาบาลปทุมธานี
จัดโดย องค์การแพธ (PATH) ร่วมกับ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารดรุณวิถี บ้านราชวิธี
จัดโดยองค์การแพธ ร่วมกับมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
จัดโดย องค์การแพธ (PATH) ร่วมกับ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2552
ห้องประชุมสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จัดโดย องค์การแพธ (PATH) ร่วมกับ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2552
ห้องประชุม C องค์การแพธ
จัดโดย องค์การแพธ (PATH) ร่วมกับ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
ห้องประชุม 2 อาคาร 3 กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จัดโดย องค์การแพธ (PATH) ร่วมกับ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2551
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
จัดโดย องค์การแพธ (PATH) ร่วมกับ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2551
ณ ห้องประชุม องค์การแพธ ถนนเพชรบุรี 15 กรุงเทพฯ
จัดโดย องค์การแพธ (PATH) ร่วมกับ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2551
ห้องประชุม 1 ชั้น 35 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ พญาไท กรุงเทพฯ
จัดโดย องค์การแพธ (PATH) ร่วมกับ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2551
ณ ห้องเรียน 9 และ 11-12 วิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 5 อาคารกิตติวัฒนาห้องประชุม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
จัดโดย องค์การแพธ (PATH) ร่วมกับ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551
ห้องประชุม 1 ชั้น 35 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ พญาไท กรุงเทพฯ
จัดโดย องค์การแพธ (PATH) ร่วมกับ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
จัดโดย องค์การแพธ (PATH) ร่วมกับ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

วันที่ 4 ธันวาคม 2550
ห้องประชุมสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
จัดโดย องค์การแพธ (PATH) ร่วมกับ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2550
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สุขุมวิท 12 กรุงเทพมหานคร
จัดโดย องค์การแพธ (PATH) ร่วมกับ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

วันที่ 24 สิงหาคม 2550
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
จัดโดย องค์การแพธ (PATH) ร่วมกับ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2550
ห้องประชุมบุญเกื้อกิ่งแก้ว อาคารนรินทร์กรุณา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ทุ่งสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
จัดโดย องค์การแพธ (PATH) ร่วมกับ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2550
ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 18 อาคารเพชรรัตน์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิระพยาบาล กรุงเทพมหานคร
โดยมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ร่วมกับองค์การแพธ (PATH)

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2550
ห้องเทพรักษ์ โรงแรมเวียงใต้ กรุงเทพมหานคร
จัดโดย องค์การแพธ (PATH) ร่วมกับ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)