รายงานสรุปการประชุมหารือ“การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม” ครั้งที่ 20

รายงานสรุปการประชุมหารือ“การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม” ครั้งที่ 20

วันที่ 10 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสหทัยมูลนิธิ

จัดโดย องค์การแพธ ร่วมกับมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

สาระการประชุม
1. การดำเนินงานของสหทัยมูลนิธิ
2. รับรองรายงานสรุปผลการประชุมหารือ ครั้งที่ 19
3. รายงานความก้าวหน้าและหารือ
4. ภารกิจที่ต้องติดตามและด าเนินการต่อไป

*ดาวน์โหลด รายงานสรุปการประชุมหารือ“การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม” ครั้งที่ 20 ได้ที่นี้*