นิด้าโพล คน 62.23 หนุน พรบ.อนามัยเจริญพันธุ์


NIDA POLL
จัดทำผลสำรวจ เรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรกับร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์”
ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์” ช่วงเวลาสำรวจ ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2553 จากประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 1,231 หน่วยตัวอย่าง ผลการสำรวจสามารถสรุปได้ดังนี้
1.ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ กับร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์ ในมาตรา 12 ระบุ ให้หญิงที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียนสามารถศึกษาต่อในระหว่างตั้งครรภ์และกลับมา ศึกษาได้อีกครั้งหลังคลอดบุตรร้อยละ 62.23 เห็นด้วย เพราะเป็นการให้โอกาส ไม่ตัดอนาคตทางการศึกษาสำหรับเด็กและให้โอกาสเด็กที่ผิดพลาดไป และอยากกลับไปเรียน และลดปัญหาการทำแท้งที่ขัดกฎหมายและศีลธรรม ฯลฯ
ร้อยละ 34.36 ไม่เห็นด้วย เพราะไม่เหมาะสมในสังคมไทย เหมือนเป็นการชี้นำ/ส่งเสริมให้เด็กทำในสิ่งที่ยังไม่สมควรทำ เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและมองว่า จะเกิดปัญหาทางเพศต่าง ๆ ตามมา ฯลฯ , ร้อยละ 3.41 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ เพราะยังไม่ทราบถึงรายละเอียดของ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้และต้องดูถึงความเหมาะสมในเรื่อง อื่น ๆ ประกอบด้วย
2.หากมี พ.ร.บ. คุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์ในมาตรา 12 ประชาชนคิดว่าปัญหา การมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จะเพิ่มขึ้นหรือไม่ร้อยละ 66.21 เพิ่มขึ้น, ร้อยละ 17.30 เท่าเดิม , ร้อยละ 8.94 ลดลง , ร้อยละ 7.55 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

3. หากมี พ.ร.บ. คุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์ในมาตรา 12 ประชาชนคิดว่าจะทำให้เด็กมีทัศนคติในเรื่องการรักนวลสงวนตัวเป็นอย่างไรร้อย ละ 43.14 เด็กจะมีการรักนวลสงวนตัวลดลง (ปล่อยเนื้อปล่อยตัว)
ร้อยละ 25.18 เด็กจะมีการรักนวลสงวนตัวเท่าเดิมไม่เปลี่ยนไปจากเดิม
ร้อยละ 21.20 การรักนวลสงวนตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.48 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

http://www.innnews.co.th/social.php?nid=235956

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553

Leave a Reply