ทำแท้งไม่ส่งผลต่อสุขภาพจิต

รายงานของคณะทำงานเรื่องสุขภาพจิตกับการทำแท้งของสมาคมจิตวิทยาของอเมริกาสรุปว่าไม่มีหลักฐานยืนยันว่าการทำแท้งโดยสมัครใจเพียงครั้งเดียวจะทำให้ผู้หญิงเสี่ยงต่อการมีปัญหาทางจิต คณะทำงานได้ศึกษางานวิจัยทั้งหมดที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 2532 และพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย มีคุณภาพแตกต่างกัน จึงเลือกศึกษาเฉพาะงานที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่น่าเชื่อถือเท่านั้น

ขณะที่มีหลักฐานอยู่บ้างว่าผู้หญิงจะรู้สึกสูญเสีย เศร้า เสียใจหลังทำแท้ง และบางคนมีอาการซึมเศร้า กังวล แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะระบุว่าอาการเหล่านี้ เป็นผลมาจากการทำแท้งโดยตรง เพราะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น การถูกกระทำความรุนแรง มีประวัติใช้ยาและดื่มแอลกอฮอล์ มีประวัติว่ามีปัญหาด้านอารมณ์อยู่ก่อนแล้ว หรือการคลอดครั้งที่ผ่านมาเป็นการคลอดที่ไม่ต้องการ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้ผู้หญิงตั้งท้องโดยไม่พร้อมและมีปัญหาสุขภาพจิตเมื่อตั้งครรภ์

ดังนั้น ข้อมูลที่เผยแพร่ไปทั่วโลกว่าการทำแท้งส่งผลต่อสุขภาพจิตนั้นเป็นการบิดเบือน เพราะผู้หญิงตัดสินใจทำแท้งด้วยหลากหลายเหตุผล แล้วแต่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และเหตุผลส่วนตัวอื่นๆ ของแต่ละคน ซึ่งสถานการณ์ชีวิตเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพจิตผู้หญิงหลังการทำแท้ง แต่คณะทำงานพบว่า ผู้หญิงที่มีปัญหาด้านสภาพจิตใจกลับเป็นผู้หญิงที่ทำแท้ง ทั้งๆ ที่ตัวเองต้องการเก็บท้องไว้ หรือถูกกดดันให้ต้องทำแท้ง หรือคนที่รู้สึกว่าต้องเก็บเรื่องราวการทำแท้งของตัวเองไว้เป็นความลับ กลัวว่าครอบครัวหรือเพื่อนจะรู้

แปลสรุปและเรียบเรียงจากรายงานข่าวประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2551 ของ Medical News Today http://www.medicalnewstoday.com