ความเป็นมาและเป้าหมาย


เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม (Choices Network)


คือกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมที่มุ่งให้ผู้หญิงที่อยู่ในสถานการณ์ท้องไม่พร้อมสามารถเข้าถึงทางเลือกและบริการต่าง ๆ ที่ต้องการได้อย่างปลอดภัยและตามกฎหมาย โดยรวมเอาทุกภาคส่วนของคน/องค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องในทุกทางเลือกของผู้หญิงเมื่อท้องไม่พร้อมมาร่วมทำงานเป็นเครือข่าย

  • รวมตัวกันครั้งแรกใน พ.ศ. 2550 โดยกลุ่มคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาท้องไม่พร้อมและยุติการตั้งครรภ์ประมาณ 10 องค์กร ปัจจุบัน (พ.ศ. 2562)  เครือข่ายฯ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นกว่า 80 องค์กร  ที่ร่วมกันพัฒนาระบบช่วยเหลือและส่งต่อบริการสำหรับผู้หญิงท้องไม่พร้อมแบบครบวงจร รวมถึงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายสุขภาพและสังคมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากระบบงานช่วยเหลือต่างๆ ทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ยังขาดความเชื่อมโยงกัน ส่งผลให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ไม่ได้รับการช่วยเหลือดูแลที่สอดคล้องเหมาะสม
  •  “Choices”  จัดประชุมให้สมาชิกพบปะกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนสภาพปัญหา แนวทางการช่วยเหลือ ก่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบการช่วยเหลือ ที่เป็นความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อเปิดช่องทางการช่วยเหลือให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายหลัก 

ขับเคลื่อนเพื่อสร้างสะพานข้ามข้อจำกัด เปิดทุกทางเลือกที่เป็นจริง รับฟังเสียงของผู้หญิงอย่างตั้งใจ ปราศจากอคติ และการตีตรา

ดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ

1. รณรงค์ป้องกันสถานการณ์ท้องไม่พร้อม ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการสอนเพศศึกษารอบด้าน เสริมทักษะชีวิต และการเข้าถึงบริการคุมกำเนิดที่มีคุณภาพ

2. เสริมพลังให้ผู้หญิงที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม ผ่านการพัฒนาบริการให้คำปรึกษาทางเลือกที่ผู้หญิงเข้าถึงได้

3.  พัฒนาเครือข่ายส่งต่อให้ความช่วยเหลือทางสุขภาพและทางสังคมสำหรับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ไม่ว่าต้องการยุติการตั้งครรภ์หรือท้องต่อ  และ

4. สร้างความเข้าใจต่อสังคมและขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาท้องไม่พร้อม