กองทุนฯ


กองทุนช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงทางเพศและตั้งครรภ์ไม่พร้อม


ให้ความช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ประสบภาวะวิกฤตจากความรุนแรงทางเพศและท้องไม่พร้อม ที่ไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือในระบบบริการสังคม และกองทุนต่าง ๆ หรือสิทธิสุขภาพในระบบปกติได้

ในช่วง 5 ปีแรกของการดำเนินงานเครือข่ายฯ ส่วนใหญ่เข้าถึงผู้หญิงที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมผ่านศูนย์พึ่งได้ และองค์กรสมาชิกเครือข่ายฯ จำนวนผู้หญิงที่เครือข่ายฯ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือจึงมีไม่มากนัก แต่เมื่อมีองค์กรสมาชิกที่เปิดให้บริการสายด่วนเพื่อรับปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อมทางโทรศัพท์เพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มทำทาง สายด่วน 1663 และสายด่วน 1300 ช่วยเหลือสังคม ทำให้เครือข่ายฯ ได้รับการประสานเพื่อส่งต่อผู้หญิงท้องไม่พร้อมจำนวนปีละหลายร้อยราย โดยมีผู้หญิงจำนวนหนึ่งอยู่ในภาวะยากลำบาก ยากจน และอีกไม่น้อยไม่สามารถเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพหรือประกันสังคมได้

ในการประชุมครั้งที่ 28 ของเครือข่ายฯ วันที่ 6 ก.ค. 2555 จึงมีมติจัดตั้ง “กองทุนช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงทางเพศและตั้งครรภ์ไม่พร้อม” จากการระดมทุนภายในสมาชิกองค์กร ปัจจุบันเงินบริจาคส่วนใหญ่ยังคงมาจากสมาชิกและเพื่อน ดำเนินการโดยคณะกรรมการกองทุนฯ  โดยให้ทุนผ่านองค์กรสมาชิกที่ติดต่อกับผู้หญิงที่ต้องการความช่วยเหลือ และส่วนใหญ่ใช้เวลาอนุมัติภายในวันเดียว


ผู้หญิงท้องไม่พร้อมจำนวนมากต้องเผชิญกับ…

  • ปัญหาค่าใช้จ่าย จนต้องนำตนเองไปเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพและชีวิต
  • เข้าไม่ถึงบริการปรึกษาที่มีทางเลือกรอบด้านและสอดคล้องกับเงื่อนไขชีวิต
  • ความช่วยเหลือและบริการด้านสุขภาพและสังคมที่มีไม่สอดคล้องและไม่ครอบคลุมสภาพปัญหาของผู้หญิงท้องไม่พร้อม
  • ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากหลักประกันสุขภาพและประกันสังคมได้ กรณีที่ยุติการตั้งครรภ์ได้ตามกฎหมายจากสถานบริการ
  • เข้าไม่ถึงกองทุนช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤตต่าง ๆ รวมทั้งกองทุนที่ช่วยเหลือยังไม่ครอบคลุมความช่วยเหลือที่จำเป็นเรื่องท้องไม่พร้อม
  • ผู้ให้การปรึกษา/ผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องประสบปัญหาประสานงานและขอความช่วยเหลือจากแหล่งต่าง ๆ

ผู้หญิงที่เข้าข่ายรับการช่วยเหลือ

  1. ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม ปัญหาความรุนแรงทางเพศ/ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
  2. มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
  3. มีฐานะยากจน และ/หรืออยู่ในสภาวะยากลำบาก
  4. ไม่สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ/ประกันสังคมและอื่น ๆ ได้แก่ คนเร่ร่อนไร้ที่อยู่อาศัย คนพิการ ติดเชื้อ เอชไอวีโรคร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อแม่และเด็ก