“ถ้าคุณทำงานเรื่องการทำแท้งมานาน คุณจะรู้ว่าไม่มีใครเลยที่ตั้งใจจะท้องเพื่อไปทำแท้ง ไม่มีสักคนเดียว เพราะฉะนั้น คนที่ทำแท้งเขามีเหตุผลของเขา แต่เรากลับใช้คุณค่าของเรา ใช้ประสบการณ์ของเรา ไปตัดสินชีวิตคน ๆ หนึ่ง เราทำให้ชีวิตผู้หญิงทำแท้งจำนวนมากบนโลกนี้ รวมทั้งประเทศไทยเดินลงเหว โดยไม่รู้ว่าเราทำให้เขาประสบความยากลำบากทางร่างกาย จิตใจ สังคม อย่างไรบ้าง ถ้าเพียงแต่เราเปลี่ยนวิธีคิด เราจะสามารถรักษาชีวิตของผู้หญิงจำนวนมากได้”

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล