สวัสดิการและสิทธิเพื่อผู้หญิงท้องไม่พร้อม กรณีท้องต่อ

สวัสดิการและสิทธิเพื่อผู้หญิงท้องไม่พร้อม

กรณีท้องต่อ

โครงการ พัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 

คลิกที่ภาพ หากต้องการดาวน์โหลดหรืออ่าน

            หนังสือเล่มนี้ เป็นหนึ่งในผลผลิตของ “โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม” ที่ออกแบบมาเพื่อต้องการอุดช่องว่างเรื่องการเข้าถึงบริการของผู้หญิงท้องไม่พร้อม ไม่ว่าจะตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ หรือท้องต่อจนคลอด แต่สำหรับงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่นำเสนอในหนังสือนี้ เป็นความพยายามเชิงระบบเป็นครั้งแรกในแวดวงวิชาการไทยที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิและความเป็นธรรมทางอนามัยเจริญพันธุ์ ที่ตั้งใจอุดช่องว่างการทำงานเกี่ยวกับการให้บริการสำหรับผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ท้องต่อ ซึ่งอ่อนแอมากและไม่ถูกมองเห็น และเพื่อตอบโจทย์ว่าเราควรพัฒนาแนวทางระบบบริการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ตัดสินใจท้องต่ออย่

            ผู้จัดทำตั้งใจเสนอทั้งปูมความคิดและกระบวนการทำงานที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของเครือข่ายหน่วยบริการในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อ ทั้งภาครัฐและเอกชน และสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่องครบวงจร เป็นมิตร และมีคุณภาพ

หนังสือท้องไม่พร้อมต้องอ่าน!

หนังสือท้องไม่พร้อมต้องอ่าน!

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

 

คลิกที่ภาพ หากต้องการดาวน์โหลดหรืออ่าน

            สถานการณ์ท้องไม่พร้อมและการเกิดในประเทศไทย เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงการที่ผู้หญิงไทยไม่สามารถเลือกตัดสินใจในเรื่องการเจริญพันธุ์ของตัวเองได้ การตั้งครรภ์อย่างไม่พร้อมสร้างผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงท้องไม่พร้อมหลายด้าน อาจเป็นได้ทั้งการเกิดที่ไม่มีคุณภาพ ติดตามมาด้วยการเป็นครอบครัวที่ไม่พร้อม หรือลงท้ายที่ยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและบริการการทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย

            หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นเพื่อตั้งใจช่วยอุดช่องว่างข้างต้น เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องท้องไม่พร้อม โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ หน่วยงานบริการปรึกษาทางเลือก กรณีท้องไม่พร้อมและความรุนแรงทางเพศ/ครอบครัว, บริการด้านการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย, หน่วยงานที่ให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร, และหน่วยงานดูแลการตั้งครรภ์ต่อ บ้านพักรอคลอด/หลังคลอด เพื่อหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะใช้ประกอบเป็นทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และหรือผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท้อง ๆ แท้ง ๆ การเกิด และการคลอด