13 ปีกับ 4 ภารกิจของเครือข่ายท้องไม่พร้อม

13 ปีกับ 4 ภารกิจของเครือข่ายท้องไม่พร้อม

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

 

คลิกที่ภาพ หากต้องการดาวน์โหลดหรืออ่าน

            รายงานฉบับนี้เป็นบันทึกหน้าหนึ่งของการขับเคลื่อนเครือข่าย Choices ตั้งแต่วันแรกก่อตั้งที่เคยคิดไว้ว่าจะเป็นเครือข่ายไม่เป็นทางการ รวมตัวกันหลวมๆ เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้คนทางานได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนปรับทุกข์ และช่วยกันทางานเพื่อทะลุทะลวงข้อจากัดที่มีเพื่อให้ผู้หญิงท้องไม่พร้อม โดยวางความเห็นต่างในเรื่องยุติการตั้งครรภ์ลง หัวใจของการร่วมเครือข่ายฯ ใน 4 ภารกิจกับ 13 ปีที่ผ่านมามีเพียงเพื่อให้ผู้หญิงท้องไม่พร้อมได้มีทางเลือกและในทุกทางเลือกเหล่านั้นมีระบบบริการและสวัสดิการรองรับที่สอดคล้องกับความต้องการ…เท่านั้น จนถึงวันนี้ที่เครือข่ายฯ กลายเป็นหนึ่งพลังทางสังคมที่ไปขยับโครงสร้างเชิงสถาบัน (established structure) เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคมว่าการทาแท้งไม่ใช่อาชญากรรมที่ต้องมีบทลงโทษอีกต่อไป

หนังสือท้องไม่พร้อมต้องอ่าน!

หนังสือท้องไม่พร้อมต้องอ่าน!

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

 

คลิกที่ภาพ หากต้องการดาวน์โหลดหรืออ่าน

            สถานการณ์ท้องไม่พร้อมและการเกิดในประเทศไทย เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงการที่ผู้หญิงไทยไม่สามารถเลือกตัดสินใจในเรื่องการเจริญพันธุ์ของตัวเองได้ การตั้งครรภ์อย่างไม่พร้อมสร้างผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงท้องไม่พร้อมหลายด้าน อาจเป็นได้ทั้งการเกิดที่ไม่มีคุณภาพ ติดตามมาด้วยการเป็นครอบครัวที่ไม่พร้อม หรือลงท้ายที่ยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและบริการการทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย

            หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นเพื่อตั้งใจช่วยอุดช่องว่างข้างต้น เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องท้องไม่พร้อม โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ หน่วยงานบริการปรึกษาทางเลือก กรณีท้องไม่พร้อมและความรุนแรงทางเพศ/ครอบครัว, บริการด้านการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย, หน่วยงานที่ให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร, และหน่วยงานดูแลการตั้งครรภ์ต่อ บ้านพักรอคลอด/หลังคลอด เพื่อหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะใช้ประกอบเป็นทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และหรือผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท้อง ๆ แท้ง ๆ การเกิด และการคลอด