ทิศทางการขับเคลื่อน 

 


Choices network ขับเคลื่อนงานใน 4 ด้าน


  1. การส่งต่อยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย

พัฒนาระบบการส่งต่อจากหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

• หน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชน
• สายด่วนปรึกษาท้องไม่พร้อม

  1. การช่วยเหลือดูแลเมื่อต้องท้องต่อ

  • พัฒนาแนวทางการให้บริการช่วยเหลือที่จำเป็น และคุ้มครองวัยรุ่นและผู้หญิงที่จะ“ท้องต่อ” ให้เข้าถึงบริการ สวัสดิการ และมีทางเลือก
  • การจัดบริการที่จำเป็นที่สอดคล้องกับเงื่อนไขชีวิต ความต้องการของผู้หญิง และการดูแลเด็กอย่างมีคุณภาพ
  • การเชื่อมร้อยการบริการและส่งต่อของหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีคุณภาพและให้มีการช่วยเหลืออย่างรอบด้าน
  1. การอบรมการให้คำปรึกษาทางเลือกและเสริมพลัง

  •  สร้างเครือข่ายทางสุขภาพและสังคมเพื่อช่วยเหลือและส่งต่อบริการแก่ผู้หญิงท้องไม่พร้อมทั่วประเทศ
  1. การรณรงค์เพื่อขยายบริการคุมกำเนิดให้ประชากรทุกกลุ่ม

  • เสริมสร้างความรู้ด้านเพศศึกษากับ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • สนับสนุนการจัดบริการคุมกำเนิด : ยาฝังคุมกำเนิดและห่วงอนามัยฟรี