สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 36

ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ร่วมกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

*ดาวน์โหลด เอกสารและสรุปการประชุมได้ ตามลิ้งด้านล่างนี้*

สรุปประชุม Choices_36-24กพ58

 

“สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 35”

สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 35

ณ ห้องประชุมชั้น 6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

 

*ดาวน์โหลด เอกสารและสรุปการประชุมได้ ตามลิ้งด้านล่างนี้*

– สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่35 5 Sep 57

“สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 34”

สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 34

วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเซีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 

*ดาวน์โหลด เอกสารและสรุปการประชุมได้ ตามลิ้งด้านล่างนี้*

– สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่34 11 jun 57

“สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 33”

สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 33

วันที่ 16 มกราคม 2557 ห้องประชุมสานใจ สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ(สช.) กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

 

*ดาวน์โหลด เอกสารและสรุปการประชุมได้ ตามลิ้งด้านล่างนี้*

– สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่33 16 jan 57

“สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 32”

สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 32

วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสานใจ 1/2 ชั้น 6 สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

 

*ดาวน์โหลด เอกสารและสรุปการประชุมได้ ตามลิ้งด้านล่างนี้*

– สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่32 27 jul 56