คู่มือ

แนวทางการดูแลแม่วัยรุ่น

… การจัดทำคู่มือแนวทางการดูแลแม่วัยรุ่น ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ 2557 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานสำหรับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดบริการเพื่อให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ได้เข้ารับบริการฝากครรภ์ การคลอด และการดูแลหลังคลอดตามระบบบริการสุขภาพ ส่งผลดีต่อคุณภาพบริการ ผลลัพธ์ที่ได้คือ เด็กเกิดมาอย่างมีคุณภาพ…

 

การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2

 

แผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์

การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569)

ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

พ.ศ.2560-2562

คลิกที่ภาพ หากต้องการดาวน์โหลดหรืออ่าน

 

 

 

การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ

 

นโยบายและยุทธศาสตร์

การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569)

ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

 


คลิกที่ภาพ หากต้องการดาวน์โหลดหรืออ่าน

 

 

 

กฎกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

กฎกระทรวง

กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 

คลิกที่ภาพ หากต้องการดาวน์โหลดหรืออ่าน

 

 

 

หนังสือคู่มือยุติฯ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยแบบองค์รวม

(Standard of Practice for Comprehensive SafeAbortion Care)

 

คลิกที่ภาพ หากต้องการดาวน์โหลดหรืออ่านหนังสือ

 

หนังสือคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยแบบองค์รวม (Standard of Practice for Comprehensive SafeAbortion Care)

กรมอนามัย และ มูลนิธิแพธทูเฮลท์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการจัดบริการในสถานบริการที่ได้มาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม ทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้รับบริการ โดยเรียบเรียงสาระสำคัญทางวิชาการจากแนวทาง Comprehensive Abortion Care ที่จัดทำโดยองค์การอนามัยโลก(World Health Organization: WHO) และ International Planned Parenthood Federation (IPPF) รวมทั้งได้นำแนวปฏิบัติจริงจากเครือข่ายอาสาส่งต่อเพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (Referral system for Safe Abortion: R-SA) มาประกอบกันเพื่อสังเคราะห์เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับประเทศไทย