หนังสือคู่มือยุติฯ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยแบบองค์รวม

(Standard of Practice for Comprehensive SafeAbortion Care)

 

คลิกที่ภาพ หากต้องการดาวน์โหลดหรืออ่านหนังสือ

 

หนังสือคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยแบบองค์รวม (Standard of Practice for Comprehensive SafeAbortion Care)

กรมอนามัย และ มูลนิธิแพธทูเฮลท์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการจัดบริการในสถานบริการที่ได้มาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม ทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้รับบริการ โดยเรียบเรียงสาระสำคัญทางวิชาการจากแนวทาง Comprehensive Abortion Care ที่จัดทำโดยองค์การอนามัยโลก(World Health Organization: WHO) และ International Planned Parenthood Federation (IPPF) รวมทั้งได้นำแนวปฏิบัติจริงจากเครือข่ายอาสาส่งต่อเพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (Referral system for Safe Abortion: R-SA) มาประกอบกันเพื่อสังเคราะห์เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับประเทศไทย

 

หนังสือเครือข่ายผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม v.6

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

คู่มือคนทำงาน : ร่วมด้วยช่วยกันดูแล

 

 

หนังสือเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม คู่มือคนทำงาน : ร่วมด้วยช่วยกันดูแล  ให้ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขและดูแลปัญหาท้องไม่พร้อมในสังคมไทย พร้อมรายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมอย่างรอบด้าน

อ่านหนังสือหรือดาวน์โหลดหนังสือ คลิกที่รูปภาพ

หนังสือเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม (3) ฉบับล่าสุด

                  สภาพปัญหา การทำงานของเครือข่าย รายนามสมาชิก รายนามหน่วยบริการ รวมทั้งเพิ่มพูนความเข้าใจต่อเรื่องท้องไม่พร้อม ด้วย ท้องไม่พร้อม 101 และท้องไม่พร้อม 102

ขนาดไฟล์ 11  MB  ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่

ท้องไม่พร้อม..ต้องมีทางเลือก: บูรณาการปรึกษาทางเลือก กับศูนย์พึ่งได้ (OSCC) เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อม

หนังสือ “ท้องไม่พร้อม ต้องมีทางเลือก” เรียงร้อยจากประสบการณ์ของการทำงานในโครงการพัฒนารูปแบบทางเลือก และบริการสำหรับผู้หญิงท้องไม่พร้อมในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน 2550 – มิถุนายน 2553 ด้วยความตระหนักถึงปัญหาที่ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมต้องเผชิญทั้งในด้านสุขภาพกายใจ เศรษฐกิจและสังคม ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม

ขนาดไฟล์ 1.88  MB  ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่

แนวทางการสื่อสารกับผู้หญิงหลังยุติการตั้งครรภ์ (Post-abortion Communication)

ภาพพลิกแนวทางการสื่อสารกับผู้หญิงหลังยุติการตั้งครรภ์ โดยใช้หลักการของ Post-abortion Counseling เพื่อให้ผู้ให้บริการสุขภาพได้ปรับใช้ในสภาวการณ์ต่างๆ

ขนาดไฟล์ 4.18 MB  ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่