การประชุมเครือข่ายช้อยส์ #1


“สังคม(ไม่)ทำอะไรกับวัยรุ่นที่ท้องต่อ” 


 

เป้าหมาย

เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างของความช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ต่อ รวมถึง ระดมข้อเสนอแนะต่อแนวทาง การจัดสวัสดิการสังคมและสุขภาพเพื่อให้เกิดระบบบริการ และการส่งต่อวัยรุ่น ผู้ประสบปัญหา กรณีท้องไม่พร้อม ที่ต้องการตั้งครรภ์ต่ออย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

โดยในเวทีอภิปรายจะนำเสนอสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือกรณีตั้งครรภ์ต่อจากประสบการณ์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

วิทยากร:  

  1. คุณศุภอาภา องค์สกุล คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

:   นำเสนอประสบการณ์การทำงานให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและครอบครัว ที่ท้องต่อ

  1. นายชัยวิชิต โกพลรัตน์ นักพัฒนาสังคม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม

:  แนวทางการให้ช่วยเหลือวัยรุ่นที่ท้องต่อ  รูปแบบกาารให้บริการและเครือข่ายการส่งต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือ

  1. คุณสมวงศ์ อุไรวัฒนา   มูลนิธิเข้่าถึงเอดส์  สายด่วนให้คำปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 

ประสบการณ์ผู้ให้บริการสายด่วน 1663  กับการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ท้องต่อ

  1. นางอภิญญา ชมภูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม

: นำเสนอนโยบายสู่ปฏิบัติการเพื่อให้เกิดสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการ สำหรับวัยรุ่นที่ท้องต่อและครอบครัว  ชุมชนสู่หน่วยบริการทุกระดับ

 

ดำเนินรายการโดย

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ตั้งท้องไม่พร้อม:

ผู้เข้าร่วม: 

ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสวัสดิการสังคมและสุขภาพกับวัยรุ่นที่ตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อ

การประชุมวิชาการเรื่อง“วิธีการคุมกำเนิดและการเข้าถึงบริการ”

การประชุมวิชาการเรื่อง“วิธีการคุมกำเนิดและการเข้าถึงบริการ”
วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องธานี ชั้น ๑ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

*ดาวน์โหลด รายงานการประชุมวิชาการเรื่อง“วิธีการคุมกำเนิดและการเข้าถึงบริการ” ได้ที่นี้*

Press Release ฉบับที่ 2


30 พฤศจิกายน 2553

ข้อเสนอมาตรการเร่งด่วน

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมอย่างรอบด้าน

ต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

ของเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม[1]

กรณีพบซากตัวอ่อนทารกจำนวนมาก ได้สะท้อนปัญหาการทำแท้งเถื่อนและชี้ว่าการท้องไม่พร้อมยังคงเป็นปัญหาของสังคมไทย ที่ยังขาดการดำเนินการป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นระบบ รอบด้าน และยั่งยืน เครือข่ายฯซึ่งทำงานอย่างใกล้ชิดกับปัญหาท้องไม่พร้อมในทุกมิติ ขอเสนอมาตรการเร่งด่วนต่อผู้บริหารประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนท้องไม่พร้อม และ ลดการทำแท้งเถื่อน ดังต่อไปนี้

๑. มาตราการลดจำนวนการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

ก.   ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีการสอนเพศศึกษาที่รอบด้านครอบคลุมทุกช่วงวัย สอดคล้องกับวัยและบริบทของเยาวชน

ข.   ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน จัดให้มีศูนย์สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ เน้นความรู้และบริการคุมกำเนิด ให้กับหญิงและชายทุกวัย ทั้งที่สมรสแล้วและยังไม่สมรส

ค.   ให้องค์กรสื่อภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ จัดให้มีการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้ความรู้และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อการมีเพศสัมพันธ์อย่างรับผิดชอบและปลอดภัยต่อเนื่องอย่างน้อย ๕ ปี

๒. มาตรการลดการทอดทิ้ง/ทำร้ายทารก และการทำแท้งเถื่อน

ก.     ให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนและไม่ตีตราในการดูแลนักเรียนนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และสนับสนุนให้ได้มีโอกาสทางการศึกษา

ข.     ให้กระทรวงแรงงานกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนต่อสถานประกอบการที่กดดันให้ลูกจ้างที่ตั้งครรภ์ต้องออกจากงาน รวมทั้งให้สถานประกอบการต้องจัดให้มีศูนย์เด็กเล็กภายในสถานประกอบการ

ค.     ให้ศูนย์พึ่งได้ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยแรกรับและจัดให้มีบริการปรึกษาทางเลือกสำหรับผู้ประสบปัญหาตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม

ง.      ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมือและให้การสนับสนุนหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อ ๑) ปรับปรุงระบบบ้านพักทุกจังหวัดเพื่อดูแลผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมได้อย่างมีคุณภาพ ๒) พัฒนาและขยายบริการยกบุตรบุญธรรมให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและฉับไว ๓) ปรับปรุงและขยายศูนย์ดูแลเด็กเล็กให้มีทุกจังหวัดอย่างมีคุณภาพและราคาย่อมเยาว์

จ.      ให้กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรม ร่วมกันกำหนดมาตรเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หญิงตั้งครรภ์เพราะถูกข่มขืน หรือมีปัญหาสุขภาพ และการตั้งครรภ์จากความผิดตามกฎหมายอาญาให้ปฎิบัติได้จริง

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://choicesforum.wordpress.com หรือที่ เมทินี พงษ์เวช บ้านพักฉุกเฉิน 081-7501399

ณัฐยา บุญภักดี มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง 0837033325 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ องค์การแพธ 081-6675254

อุษาสินี ริ้วทอง เพศศึกษาเพื่อเยาวชน องค์การแพธ 089-4497074 และ กานต์รวี ดาวเรือง เครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ 082-4508514


[1] เป็นเครือข่ายขององค์กรภาครัฐและเอกชน ๔๙ องค์กร มีภารกิจทำงานครอบคลุมทุกมิติชีวิตของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ตั้งแต่เรื่องเพศศึกษา การคุมกำเนิด การปรึกษาทางเลือก การดูแลผู้หญิงที่ตัดสินใจท้องต่อตั้งแต่ก่อน-หลังคลอด และการดูแลแม่และเด็กในระยะยาว รวมทั้งการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และงานวิชาการ โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่คุณภาพชีวิตของผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหา

*****ดาวน์โหลดเอกสาร  Press release ฉบับที่ 2ข้อเสนอเรื่องมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมอย่างรอบด้านข้อเท็จจริงของปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมและการทำแท้งเถื่อน ที่นี่ค่ะ

Press Release ฉบับที่ 1

18 พฤศจิกายน 2553

จุดยืนของเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม[1]

ต่อกรณีพบชิ้นส่วนตัวอ่อนมนุษย์ (ซากทารก) ที่วัดไผ่เงิน

กรณีดังกล่าวควรถือเป็นบทเรียนของสังคมไทยต่อความอ่อนแอของมาตรการป้องกันการท้องและการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม สังคมและสื่อมวลชนจึงไม่ควรมุ่งเป้าไปที่ประเด็นในเชิงศีลธรรมต่อผู้หญิงและผู้ให้บริการเท่านั้น แต่ควรเสนอข่าวให้รอบด้าน เพื่อสร้างความเข้าใจต่อปัญหาและหาทางออกร่วมกัน  เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม จึงมีจุดยืนต่อกรณีนี้ ดังต่อไปนี้

  1. สังคมไทยควรมีมุมมองต่อผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมในเชิงเข้าใจมากกว่าการประณาม เพราะทำให้ผู้หญิงต้องเผชิญปัญหาอย่างหลบซ่อน ขาดข้อมูลและเข้าไม่ถึงบริการ จึงนำไปสู่การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง ทำให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ทำแท้งสูงถึง 300 คนต่อแสนต่อปีหรือราว 138 คนจากจำนวนผู้ป่วย 45,990 คนในปี 2542
  2. ภาครัฐ เอกชน และทุกภาคส่วนของสังคมไทย ควรร่วมกันสร้างมาตรการป้องกันการท้องให้เข้มแข็งขึ้น โดยให้ทั้งชายและหญิงมีบทบาทรับผิดชอบอย่างเสมอกัน
  3. ภาครัฐควรจริงจังต่อการพัฒนาบริการปรึกษาทางเลือกที่เป็นมิตรให้กับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม เพื่อให้ผู้หญิงที่ประสบปัญหามีทางออกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับชีวิต
  4. ควรจัดมีบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยที่สอดคล้องกับข้อกฎหมาย ในกรณี 1) ถูกข่มขืน 2) ผู้หญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี และ 3) การท้องนั้นส่งผลต่อสุขภาพกายและใจของผู้หญิง เพราะการขาดบริการที่เข้าถึงได้นี้ ทำให้ผู้หญิงต้องเข้าสู่การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย
  5. ควรมีบ้านพักรอคลอด และการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งก่อนและหลังคลอด ที่เพียงพอ เข้าใจ เข้าถึงได้ และมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมมีความเชื่อมั่นและไม่พบทางตันต่อทางเลือกในการตั้งครรภ์ต่อไป

ในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในเด็กและเยาวชน ทางเครือข่ายฯ หวังว่า รัฐจะให้ความสำคัญโดยดำเนินงานอย่างจริงจัง จริงใจ และต่อเนื่อง เพื่อคลี่คลายปัญหาเหล่านี้ในสังคมไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

อย่างไรก็ตาม ทางเครือข่ายฯ จะจัดงานเสวนาเรื่อง “ทัศนคติของสังคมต่อเรื่องท้องไม่พร้อม” ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายนนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่โรงแรมเฟิร์ส ซ.เพชรบุรี ๑๕ กรุงเทพฯ โดยผู้ร่วมเสวนาคือ

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.เมทินี พงษ์เวช ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

คุณตุล ไวฑูรเกียรต์ นักร้องและนักแต่งเพลง วงอพาร์ทเมนต์คุณป้า

และคุณอุษาสินี ริ้วทอง หัวหน้าฝ่ายรณรงค์ทางสังคม องค์การแพธ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กานต์รวี ดาวเรือง ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกฯ

โทรศัพท์ 082-450-8514

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนาเรื่อง “ทัศนคติของสังคมต่อเรื่องท้องไม่พร้อม” ที่นี่ค่ะ

กำหนดการจุดยืนเครือข่ายท้องไม่พร้อมกรณีพบซากศพ—ฉบับแก้ไข วันที่ 23 พ.ย. 2553 , บทสัมภาษณ์ในเรื่องเกี่ยวกับการทำแท้ง เมื่อปี พ.ศ. 2544 โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ,โครงการเพิ่มต้นทุนชีวิตให้แม่วัยรุ่นและลูก


*****ดาวน์โหลด สรุปผลการเสวนาทัศนคติของสังคมต่อเรื่องท้องไม่พร้อมและจุดยืนของเครือข่ายฯ ที่นี่ค่ะ****


[1] เป็นเครือข่ายขององค์กรภาครัฐและเอกชน 45 องค์กร มีภารกิจทำงานครอบคลุมทุกมิติชีวิตของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ตั้งแต่เรื่องเพศศึกษา การคุมกำเนิด การปรึกษาทางเลือก การดูแลผู้หญิงที่ตัดสินใจท้องต่อตั้งแต่ก่อน-หลังคลอด และการดูแลแม่และเด็กในระยะยาว รวมทั้งการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่คุณภาพชีวิตของผู้หญิงที่ประสบปัญหาและเด็กเป็นหลัก