หนังสือคู่มือยุติฯ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยแบบองค์รวม

(Standard of Practice for Comprehensive SafeAbortion Care)

 

คลิกที่ภาพ หากต้องการดาวน์โหลดหรืออ่านหนังสือ

 

หนังสือคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยแบบองค์รวม (Standard of Practice for Comprehensive SafeAbortion Care)

กรมอนามัย และ มูลนิธิแพธทูเฮลท์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการจัดบริการในสถานบริการที่ได้มาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม ทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้รับบริการ โดยเรียบเรียงสาระสำคัญทางวิชาการจากแนวทาง Comprehensive Abortion Care ที่จัดทำโดยองค์การอนามัยโลก(World Health Organization: WHO) และ International Planned Parenthood Federation (IPPF) รวมทั้งได้นำแนวปฏิบัติจริงจากเครือข่ายอาสาส่งต่อเพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (Referral system for Safe Abortion: R-SA) มาประกอบกันเพื่อสังเคราะห์เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับประเทศไทย

 

หนังสือเครือข่ายผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม v.6

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

คู่มือคนทำงาน : ร่วมด้วยช่วยกันดูแล

 

 

หนังสือเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม คู่มือคนทำงาน : ร่วมด้วยช่วยกันดูแล  ให้ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขและดูแลปัญหาท้องไม่พร้อมในสังคมไทย พร้อมรายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมอย่างรอบด้าน

อ่านหนังสือหรือดาวน์โหลดหนังสือ คลิกที่รูปภาพ

การประชุมเครือข่ายช้อยส์ #1


“สังคม(ไม่)ทำอะไรกับวัยรุ่นที่ท้องต่อ” 


 

เป้าหมาย

เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างของความช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ต่อ รวมถึง ระดมข้อเสนอแนะต่อแนวทาง การจัดสวัสดิการสังคมและสุขภาพเพื่อให้เกิดระบบบริการ และการส่งต่อวัยรุ่น ผู้ประสบปัญหา กรณีท้องไม่พร้อม ที่ต้องการตั้งครรภ์ต่ออย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

โดยในเวทีอภิปรายจะนำเสนอสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือกรณีตั้งครรภ์ต่อจากประสบการณ์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

วิทยากร:  

  1. คุณศุภอาภา องค์สกุล คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

:   นำเสนอประสบการณ์การทำงานให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและครอบครัว ที่ท้องต่อ

  1. นายชัยวิชิต โกพลรัตน์ นักพัฒนาสังคม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม

:  แนวทางการให้ช่วยเหลือวัยรุ่นที่ท้องต่อ  รูปแบบกาารให้บริการและเครือข่ายการส่งต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือ

  1. คุณสมวงศ์ อุไรวัฒนา   มูลนิธิเข้่าถึงเอดส์  สายด่วนให้คำปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 

ประสบการณ์ผู้ให้บริการสายด่วน 1663  กับการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ท้องต่อ

  1. นางอภิญญา ชมภูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม

: นำเสนอนโยบายสู่ปฏิบัติการเพื่อให้เกิดสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการ สำหรับวัยรุ่นที่ท้องต่อและครอบครัว  ชุมชนสู่หน่วยบริการทุกระดับ

 

ดำเนินรายการโดย

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ตั้งท้องไม่พร้อม:

ผู้เข้าร่วม: 

ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสวัสดิการสังคมและสุขภาพกับวัยรุ่นที่ตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อ

เชิญร่วมงานรณรงค์เพื่อสิทธิการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย Pro-Voice 3

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน…

Pro-Voice 3: งานรณรงค์เพื่อสิทธิการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.-19.30 น.

ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ International Day for Safe and Legal Abortion ในทุกปีคือวันที่ 28 กันยายน

pro-voice-ss3-final-ok-01