รายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. 2558

โฉมหน้าครอบครัวไทย

ยุคเกิดน้อย อายุยืน

 

รายงานฉบับนี้จัดทำโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

คู่มือ

แนวทางการดูแลแม่วัยรุ่น

… การจัดทำคู่มือแนวทางการดูแลแม่วัยรุ่น ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ 2557 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานสำหรับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดบริการเพื่อให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ได้เข้ารับบริการฝากครรภ์ การคลอด และการดูแลหลังคลอดตามระบบบริการสุขภาพ ส่งผลดีต่อคุณภาพบริการ ผลลัพธ์ที่ได้คือ เด็กเกิดมาอย่างมีคุณภาพ…

 

การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2

 

แผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์

การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569)

ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

พ.ศ.2560-2562

คลิกที่ภาพ หากต้องการดาวน์โหลดหรืออ่าน

 

 

 

การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ

 

นโยบายและยุทธศาสตร์

การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569)

ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

 


คลิกที่ภาพ หากต้องการดาวน์โหลดหรืออ่าน

 

 

 

กฎกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

กฎกระทรวง

กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 

คลิกที่ภาพ หากต้องการดาวน์โหลดหรืออ่าน