13 ปีกับ 4 ภารกิจของเครือข่ายท้องไม่พร้อม

13 ปีกับ 4 ภารกิจของเครือข่ายท้องไม่พร้อม

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

 

คลิกที่ภาพ หากต้องการดาวน์โหลดหรืออ่าน

            รายงานฉบับนี้เป็นบันทึกหน้าหนึ่งของการขับเคลื่อนเครือข่าย Choices ตั้งแต่วันแรกก่อตั้งที่เคยคิดไว้ว่าจะเป็นเครือข่ายไม่เป็นทางการ รวมตัวกันหลวมๆ เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้คนทางานได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนปรับทุกข์ และช่วยกันทางานเพื่อทะลุทะลวงข้อจากัดที่มีเพื่อให้ผู้หญิงท้องไม่พร้อม โดยวางความเห็นต่างในเรื่องยุติการตั้งครรภ์ลง หัวใจของการร่วมเครือข่ายฯ ใน 4 ภารกิจกับ 13 ปีที่ผ่านมามีเพียงเพื่อให้ผู้หญิงท้องไม่พร้อมได้มีทางเลือกและในทุกทางเลือกเหล่านั้นมีระบบบริการและสวัสดิการรองรับที่สอดคล้องกับความต้องการ…เท่านั้น จนถึงวันนี้ที่เครือข่ายฯ กลายเป็นหนึ่งพลังทางสังคมที่ไปขยับโครงสร้างเชิงสถาบัน (established structure) เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคมว่าการทาแท้งไม่ใช่อาชญากรรมที่ต้องมีบทลงโทษอีกต่อไป

Leave a Reply