คู่มือ

แนวทางการดูแลแม่วัยรุ่น

… การจัดทำคู่มือแนวทางการดูแลแม่วัยรุ่น ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ 2557 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานสำหรับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดบริการเพื่อให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ได้เข้ารับบริการฝากครรภ์ การคลอด และการดูแลหลังคลอดตามระบบบริการสุขภาพ ส่งผลดีต่อคุณภาพบริการ ผลลัพธ์ที่ได้คือ เด็กเกิดมาอย่างมีคุณภาพ…

 

Leave a Reply