ศาลรัฐธรรมนูญ

การยื่นจดหมายทวงถามความคืบหน้าต่อ

ศาลรัฐธรรมนูญ กรณีร้องเรียน

กฎหมายทำแท้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

 

 

                วันที่ 26 กันยายน 2562 เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม และ เครือข่ายแพทย์อาสา (R-SA) จัดกิจกรรมยื่นจดหมาย ทวงถามความก้าวหน้าต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการร้องเรียน เรื่อง ขอให้พิจารณา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ 305 เกี่ยวกับกฎหมายทำแท้งว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 และศาลได้รับคำร้อง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นั้น จนถึงปัจจุบันผู้ยื่นร้องเรียนยังไม่ได้รับการแจ้งถึงความก้าวหน้าของการพิจารณาดังกล่าว และต้องการทราบแนวปฏิบัติในการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องดังกล่าว หลังจากยื่นจดหมายต่อตัวแทนศาลรัฐธรรมนูญ เครือข่ายฯ ได้มีการแสดงละครเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับผลกระทบของกฎหมายที่เอาผิดกับผู้หญิงที่ทำแท้งบริเวณศูนย์ราชการ หน้าศาลรัฐธรรมนูญ