หนังสือคู่มือยุติฯ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยแบบองค์รวม

(Standard of Practice for Comprehensive SafeAbortion Care)

 

คลิกที่ภาพ หากต้องการดาวน์โหลดหรืออ่านหนังสือ

 

หนังสือคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยแบบองค์รวม (Standard of Practice for Comprehensive SafeAbortion Care)

กรมอนามัย และ มูลนิธิแพธทูเฮลท์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการจัดบริการในสถานบริการที่ได้มาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม ทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้รับบริการ โดยเรียบเรียงสาระสำคัญทางวิชาการจากแนวทาง Comprehensive Abortion Care ที่จัดทำโดยองค์การอนามัยโลก(World Health Organization: WHO) และ International Planned Parenthood Federation (IPPF) รวมทั้งได้นำแนวปฏิบัติจริงจากเครือข่ายอาสาส่งต่อเพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (Referral system for Safe Abortion: R-SA) มาประกอบกันเพื่อสังเคราะห์เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับประเทศไทย