การประชุมเครือข่ายช้อยส์ #1


“สังคม(ไม่)ทำอะไรกับวัยรุ่นที่ท้องต่อ” 


 

เป้าหมาย

เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างของความช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ต่อ รวมถึง ระดมข้อเสนอแนะต่อแนวทาง การจัดสวัสดิการสังคมและสุขภาพเพื่อให้เกิดระบบบริการ และการส่งต่อวัยรุ่น ผู้ประสบปัญหา กรณีท้องไม่พร้อม ที่ต้องการตั้งครรภ์ต่ออย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

โดยในเวทีอภิปรายจะนำเสนอสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือกรณีตั้งครรภ์ต่อจากประสบการณ์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

วิทยากร:  

  1. คุณศุภอาภา องค์สกุล คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

:   นำเสนอประสบการณ์การทำงานให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและครอบครัว ที่ท้องต่อ

  1. นายชัยวิชิต โกพลรัตน์ นักพัฒนาสังคม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม

:  แนวทางการให้ช่วยเหลือวัยรุ่นที่ท้องต่อ  รูปแบบกาารให้บริการและเครือข่ายการส่งต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือ

  1. คุณสมวงศ์ อุไรวัฒนา   มูลนิธิเข้่าถึงเอดส์  สายด่วนให้คำปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 

ประสบการณ์ผู้ให้บริการสายด่วน 1663  กับการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ท้องต่อ

  1. นางอภิญญา ชมภูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม

: นำเสนอนโยบายสู่ปฏิบัติการเพื่อให้เกิดสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการ สำหรับวัยรุ่นที่ท้องต่อและครอบครัว  ชุมชนสู่หน่วยบริการทุกระดับ

 

ดำเนินรายการโดย

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ตั้งท้องไม่พร้อม:

ผู้เข้าร่วม: 

ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสวัสดิการสังคมและสุขภาพกับวัยรุ่นที่ตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อ