“การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 27”

“การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 27”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 4 โรงแรมทีเคพาเลซ

สาระของการประชุม ประกอบด้วย

1.นำเสนองานวิจัย “กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวฐานความคิด โอกาส และอุปสรรค”

2.สรุปสาระสำคัญของการประชุมหารือ ครั้งที่ 26

3.รายงานความก้าวหน้าและหารือ

*ดาวน์โหลด รายงานการประชุมสัญจร การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 27 22-Feb-54 ได้ที่นี้*