หนังสือเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม(4)ฉบับล่าสุด

หน้าปกหนังสือเครือข่ายครั้งที่4เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม โดยสมาชิกของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือ “ถึงเวลา ต้องเข้าใจ แก้ไข และดูแล” ……..เพื่อเป็นคู่มือในการให้ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขและดูแลปัญหาท้องไม่พร้อมในสังคมไทย และครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ ได้มีการพัฒนาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เท่าทันต่อสถานการณ์ในประเทศและนานาประเทศ….

ดาวน์โหลดหนังสือเครือข่ายฉบับล่าสุด พิมพ์ครั้งที่4

Posted in: ไม่มีหมวดหมู่

Leave a Reply