โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะวิกฤต จากความรุนแรงทางเพศและตั้งครรภ์ไม่พร้อม ภายใต้ เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม

จากการที่เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม ได้ส่งต่อผู้หญิงในภาวะวิกฤตความรุนแรงทางเพศและท้องไม่พร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ พบว่า ผู้หญิงที่ประสบปัญหาวิกฤตฯ มักมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ที่ไม่สามารถเบิกใช้ได้ในส่วนของสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบ ซึ่งทำให้ผู้หญิงที่ประสบปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะการยุติการตั้งครรภ์ จนต้องนำตนเองไปเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพและชีวิต ทั้งนี้ผู้ให้การปรึกษา/ผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องของเครือข่ายฯ มักประสบปัญหาการขอความช่วยเหลือเบื้องต้นจากแหล่งต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงกลุ่มนี้ทั้งที่ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ และท้องต่อ ทางออกที่มักดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน คือการเรื่ยไรเงินจากผู้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นรายๆ ไป

เครือข่ายฯ จึงได้ริเริม และกำลังพัฒนาการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงในภาวะวิกฤตความรุนแรงทางเพศภายใต้เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม เพื่อเป็นแนวทางที่สำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอย่างทันท่วงที ป้องกันการบาดเจ็บและตายจากการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย และให้เด็กที่เกิดจากท้องไม่พร้อม ได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

*ดาวน์โหลด โครงการจัดตั้งกองทุนวิกฤตช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะวิกฤตได้ที่นี้*

Posted in: ไม่มีหมวดหมู่