การประชุมวิชาการเรื่อง“วิธีการคุมกำเนิดและการเข้าถึงบริการ”

การประชุมวิชาการเรื่อง“วิธีการคุมกำเนิดและการเข้าถึงบริการ”
วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องธานี ชั้น ๑ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

*ดาวน์โหลด รายงานการประชุมวิชาการเรื่อง“วิธีการคุมกำเนิดและการเข้าถึงบริการ” ได้ที่นี้*