“การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 26”

“การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 26”
วันที่ 14 กันยายน 2554 เวลา 09.30 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 60 ปี ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลสมุทรปราการ

สาระของการประชุม ประกอบด้วย
1.นำเสนองานวิจัย “ปัญหาความต้องการการดูแลด้านสุขภาพ และศักยภาพของหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม”
2.สรุปสาระสำคัญของการประชุมหารือ ครั้งที่ 26
3.รายงานความก้าวหน้าและหารือ

*ดาวน์โหลด รายงานสรุปการประชุม “การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 26” ได้ที่นี้*