การประชุมสัญจร “การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 25”

การประชุมสัญจร “การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 25”
วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สาระการประชุม ประกอบด้วย
1.นาเสนองานวิจัย “การโต้เถียงสาธารณะ/ทางเลือกเชิงนโยบาย เรื่อง ท้องไม่พร้อม”
2.สรุปสาระสาคัญของการประชุมหารือ ครั้งที่ 25
3.รายงานความก้าวหน้าและหารือ

*ดาวน์โหลด รายงานการประชุมสัญจร “การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 25” ได้ที่นี้*