ประชุมสัญจร “การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 24”

ประชุมสัญจร “การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 24”
วันที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารศรียานนท์ ชั้น 6 โรงพยาบาลตารวจ

สาระการประชุม มีดังนี้
1.แนะนาระบบบริการของศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตารวจ
2.สรุปสาระสาคัญของการประชุมหารือ ครั้งที่ 23
3.รายงานความก้าวหน้าและหารือ

*ดาวน์โหลด การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 24 ได้ที่นี้*