การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 23

การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 23
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ชั้น 1 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สาระการประชุม มีดังนี้
1.แนะนาโครงการสนับสนุนการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
2.สรุปสาระสาคัญของการประชุมหารือ ครั้งที่ 22
3.รายงานความก้าวหน้าและหารือ

*ดาวน์โหลด การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 23 ได้ที่นี้*