รายงานการประชุมสัญจร”การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม” ครั้งที่ 21

รายงานการประชุมสัญจร”การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม” ครั้งที่ 21
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 20 ตุลาคม 2553 เวลา 07.00 – 18.00 น.
ณ วัดศรีรัตนาราม ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

*ดาวน์โหลด รายงานการประชุมสัญจร”การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม” ครั้งที่ 21 ได้ที่นี้*