เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

เป้าหมาย

สนับสนุนให้ผู้หญิงที่ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพื่อให้ได้เข้าใจสิทธิ ได้ไตร่ตรอง ทางเลือกที่เหมาะสมกับชีวิตของตนเอง และเข้าถึงบริการสุขภาพที่ปลอดภัย ได้รับความช่วยเหลือทางสังคมครอบคลุมทุกมิติของชีวิต เพื่อให้ตนเองและ/หรือเด็กที่เิกิดมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์ เพื่อ

 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
 2. แสวงหาทิศทางและความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน
 3. ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนทางเลือกให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ได้มีทางออกที่เหมาะสมกับเงื่อนไขชีวิตต่อไ

 

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม เป็นการรวมตัวของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ รวมทั้งสิ้น 68 องค์กร ที่ทำงานในด้านเพศศึกษา อนามัยเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว การปรึกษาทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย การให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงหรือคุกคามทางเพศ รวมทั้งสถานที่พักพิง บ้านพักรอคลอด การเลี้ยงดูอุปการะเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และกลุ่มสนับสนุนแม่พ่อเลี้ยงเดี่ยว

เครือข่ายฯ รวมตัวครั้งแรกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานสำหรับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม แสวงหาทิศทาง และความร่วมมือในการทำงานร่วมกันเพื่อให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ได้มีทางออกที่เหมาะสมกับเงื่อนไขชีวิตต่อไป ในปีแรกของการรวมตัว เครือข่ายฯ มีสมาชิกทั้งสิ้นประมาณ 10 องค์กร และขยายเป็น 20 องค์กรในปี พ.ศ. 2552 โดยมีการเพิ่มจำนวนสมาชิกมากขึ้นตามลำดับ ต่อมาเมื่อปัญหาท้องไม่พร้อมเป็นที่สนใจของสาธารณชน เครือข่ายฯ ได้ขยายเพิ่มเป็น 45 องค์กร มาในปี 2555 เครือข่ายมีองค์กรสมาชิก จำนวน 62 องค์กร และล่าสุดปัจจุบันในปี 2556 (พฤศจิกายน)เครือข่ายฯได้มีสมาชิกทั้งสิ้นจำนวน 68 องค์กร

รายนามสมาชิกเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม (พฤจิกายน2556)

หน่วยงานภาครัฐ

 1. สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 2. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 3. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 4. คระกรรมการดูแลผลกระทบจากการตั้งครรภ์(Child Protect ion Unit)คระแพทย์ศาสตร์ โรงพพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 5. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลตำรวจ
 6. ศูนย์นเรนทรพึ่งได้ ฝ่ายสวัสดิการสังคม และคลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 7. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 8. ศูนย์พึ่งได้ และคลินิกสื่อรักวัยใส โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ

9. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ

10. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

11. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

12. คลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์

13.ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์

14. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

15. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

16. ศูนย์คุ้มครองเด็กและสตรี โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

17. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษโรงพยาบาล

18. ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย

19.สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

20.คลินิกวัยรุ่น-บางรัก สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

21.กลุ่มปรึกษากรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

22. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

23. สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

24. สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

25.บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี

26.บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนครปฐม

27.งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

28.สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

29.สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

30.ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกาาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

31.คลินิกวัยรุ่น OPD กุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

หน่วยงานภาคเอกชน

32. มูลนิธิแพธทูเฮลท์ P2H

33. มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

34. มูลนิธิเพื่อนหญิง

35. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

36. สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

37. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

38. มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

39. สหทัยมูลนิธิ

40. โครงการบ้านพระคุณ ภายใต้มูลนิธิคริสตจักรลูเธอร์แรน

41. กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี

42. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

43. ศูนย์ธารทิพย์

44. องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล

45. มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา

46. บ้านสุขฤทัย คณะภคินีศรีชุมพาบาล

47. Concept Foundation

48. มูลนิธิผู้หญิง

49.มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

50. เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ

51. สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย

52.สมาคมสายใยครอบครัว

53.กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ

54.มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

55.โครงการเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว

56.Women on Web

57.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (สายด่วนเอดส์ ท้องไม่พร้อม 1663)

58.เครือข่ายผู้หญิงในระบบหลักประกันสุขภาพมาตรฐานเดียว

59.สำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)

60.สำนักงานคระกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

61.โรงพยาบาลคลองตัน

62.สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)

63.มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

หน่วยงานวิชาการ

64. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

65. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

66. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล

67.ภาควิชาการพยาบาลเด็ก วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาด

68.แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ

นางสาวสุมาลี   โตกทอง

e-mail : sumalee.tokthong@gmail.com


มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

12/22  ถ.เทศบาลสงเคราะห์  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

Tel.  0 2591 1224-5

Fax. 0 2591 1099