บันทึกการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 19

วันจันทร์ที่  7  มิถุนายน 2553

ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ครั้งที่ 19 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ

มีวัตถุประสงค์ ให้ทุกคนมีการเกิดเป็นที่ปรารถนา ปลอดภัยและมีคุณภาพ เน้นกลุ่มวัยรุ่นมีปัญหา เพราะเด็กวัยรุ่นเป็นอนาคตของชาติ เน้นครอบครัวที่เข้มแข็ง เพราะครอบครัวที่เข้มแข็งทุกวัยจะมีอนามัยเจริญพันธุ์ที่ดี โดยมีหลักการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน และมียุทธศาสตร์ในการทำงาน 6 ยุทธศาสตร์

ดาวน์โหลด บันทึกการประชุมครั้งที่ 19 ที่นี่ค่ะ