ข้อเสนอแนะเครือข่ายฯ ต่อร่าง-ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ข้อเสนอแนะเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ต่อร่าง-ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

เครือข่ายทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม[1]

เสนอภาครัฐปรับร่าง-ยุทธศาสตร์แก้ไขเยาวชนท้องไม่พร้อมให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อ ร่าง-ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ มีข้อเสนอให้ทบทวนร่าง-ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้

  1. ควรปรับต้นแบบการปฎิบัติการช่วยเหลือในหน้าสุดท้ายของยุทธศาสตร์นี้ โดยไม่ใช้หน่วยงานในสังกัดพม.เป็นศูนย์กลาง เพราะมีหน่วยงานช่วยเหลือส่งต่ออยู่แล้ว พม.ควรประเมินว่ารองรับเยาวชนท้องไม่พร้อมได้เท่าไร กรณีไหนบ้าง และจะเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่ทำอยู่แล้วอย่างไร พร้อมทั้งทำคู่มือให้ชัดเจน
  2. ควรรวบรวมข้อมูลหน่วยงานต่างๆที่ทำงานด้านนี้ทั้งหมด เพื่อเชื่อมโยงภารกิจและพัฒนาบริการที่เหมาะสมและครบวงจร
  3. ควรมียุทธศาสตร์พัฒนาบ้านพักและสายด่วนช่วยเหลือให้ที่เพียงพอ มีบริการที่เป็นมิตร มีคุณภาพ ให้ผู้ประสบปัญหาเข้าถึงได้จริง
  4. ควรเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจปัญหาท้องไม่พร้อมโดยปราศจากอคติ ไม่ตีตราผู้ประสบปัญหาตามกระแสสังคม ปรับมุมมองต่อเยาวชนว่าไม่ใช่ผู้ก่อปัญหา แต่ควรเสริมพลังให้เยาวชนป้องกันและรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
  5. ไม่ควรจำกัดผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ทำให้ละเลยผู้หญิงที่ประสบปัญหาในวัยอื่นๆได้ เพราะปัญหานี้เกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกคนและทุกวัย
  6. ยุทธศาสตร์นี้ขาดเรื่องการปรึกษาทางเลือก (Option Counseling) ที่ให้เยาวชนที่ท้องไม่พร้อมได้ไตร่ตรองทางเลือกที่สอดคล้องกับชีวิตของตัวเอง เพราะทางออกเป็นไปได้ทั้งยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและการตั้งครรภ์ต่อ
  7. การทำงานตามยุทธศาสตร์ฯนี้ ควรเป็นการบูรณาการแนวราบ แต่ละหน่วยงานควรเสมอกัน สร้างการมีส่วนร่วม และปรับยุทธศาสตร์ของแต่ละกระทรวงให้สอดคล้องแต่ไม่ซ้ำซ้อนกัน

[1] เป็นเครือข่ายขององค์กรภาครัฐและเอกชน มีภารกิจทำงานครอบคลุมทุกมิติชีวิตของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ตั้งแต่เรื่องเพศศึกษา การคุมกำเนิด การปรึกษาทางเลือก การดูแลผู้หญิงที่ตัดสินใจท้องต่อตั้งแต่ก่อน-ระหว่าง-หลังคลอด และการดูแลแม่และเด็กในระยะยาว รวมทั้งการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่คุณภาพชีวิตของผู้หญิงที่ประสบปัญหาและเด็กเป็นหลัก

ดาวน์โหลด เอกสารข้อเสนอแนะเครือข่ายฯ ฉบับเต็ม ที่นี่ค่