หนังสือเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

หนังสือเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำงานด้านสุขภาพทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว การให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงหรือคุกคามทางเพศ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้หญิงในเรื่องที่พักพิง บ้านพักฉุกเฉินบ้านพักรอคลอด สถานที่ให้การเลี้ยงดู และรับอุปการะเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  เพื่อสนับสนุนทางเลือกให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ได้มีทางออกที่เหมาะสมกับเงื่อนไขชีวิต