สธ. จ่อชงครม. สตรีมีครรภ์เรียนต่อได้

สธ. เตรียมชงกฎหมายใหม่ คุ้มครองสตรีมีครรภ์ ที่อยู่ระหว่างการศึกษา สามารถเรียนต่อได้ ระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด คาด นำเสนอ รมว.วธ. พิจาณา 12 ก.ค. นี้

รายงาน ข่าวแจ้งว่า ในการประชุมผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 12 ก.ค.นี้ กรมอนามัย จะนำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์ พ.ศ…. รายงานต่อที่ประชุม ก่อนเสนอ รมว.สาธารณสุข เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี สาระสำคัญของร่าง คือ กำหนดให้มีคณะกรรมการ คุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ มี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รายละเอียดมาตราที่สำคัญ อาทิ มาตรา 7ให้สถานศึกษาจัดให้มีการ สอนย้ำเพศศึกษาอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับวุฒิภาวะและวัยผู้เรียน มาตรา 9 ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานรัฐ หรือ นายจ้างภาคเอกชนที่มี หญิงมีครรภ์ปฏิบัติงาน ต้องไม่กระทำการอันใดอันเป็นการขัดขวางการลาคลอดตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

โดย มาตรา 10 ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานรัฐ หรือ นายจ้างภาคเอกชน มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้มีการกระทำอันเป็นการล่วงเกิน คุกคามทางเพศ ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ ลูกจ้าง มาตรา 11 กรณีที่ หน่วยงานรัฐ หรือ สถานประกอบการมีหญิงมีครรภ์ที่อยู่ในภาวะไม่พร้อมจะมีบุตร ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือ ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้ ให้หน่วยงานรัฐ หรือ สถานประกอบการให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือมารดาและบุตรอย่างเหมาะสม มาตรา 12 กรณีที่ สถานศึกษามีหญิงมีครรภ์ที่อยู่ในระหว่างศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องอนุญาต ให้หญิงมีครรภ์ ศึกษาต่อในระหว่างตั้งครรภ์และกลับมาศึกษาต่อได้ภายหลังคลอดบุตรแล้ว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

http://www.innnews.co.th/social.php?nid=233837

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Leave a Reply