บันทึกการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 18

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2553

ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลปทุมธานี

ครั้งที่ 18 การช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ของโรงพยาบาลปทุมธานี

เป็นงานที่ต้องใช้เครือข่ายในการขับเคลื่อนและสร้างความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเริ่มแรกทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ภายใน และมีการส่งต่อผู้รับบริการมาจากทุกแผนก และค่อยๆ ขยายการทำงานไปสู่ภายนอก โดยการสร้างความสัมพันธ์กับทางอัยการ ตำรวจ ซึ่งใช้วิธีการเชิญเข้าร่วมประชุมทุกครั้งและเชิญมาเป็นวิทยากร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเหตุปัจจัยของการเกิดความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศ

ดาวน์โหลด บันทึกการประชุมครั้งที่ 18 ที่นี่ค่ะ