บันทึกการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 15

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2552

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ครั้งที่ 15 การทำงานของเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

มีเป้าหมายให้ผู้หญิงทีท้องไม่พร้อม ได้เข้าใจสิทธิ มีทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง เข้าถึงสุขภาพที่ปลอดภัย และได้รับการช่วยเหลือจากสังคมครอบคลุมทุกมิติของชีวิต โดยมีขอบข่ายในการดำเนินงานในเรื่อง การป้องกัน การเสริมสร้างความรู้เพศศึกษา การเข้าถึงการคุมกำเนิด การเข้าถึงทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม การสร้างเครือข่ายให้ความช่วยเหลือที่สอดคล้อง และการขับเคลื่อนนโยบาย และสร้างความเข้าใจต่อสังคม ที่ผ่านมาได้ร่วมกับกรมอนามัยในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติอนามัยเจริญพันธุ์ โดยขับเคลื่อนผ่านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ดาวน์โหลด บันทึกการประชุมครั้งที่ 15 ที่นี่ค่ะ