บันทึกการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 14

วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2552

องค์การแพธ

ครั้งที่ 14 ข้อค้นพบจากการศึกษาดูงานเรื่องยุติการตั้งครรภ์ที่ประเทศเวียดนาม

กระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามกล่าวว่า นโยบายการยุติการตั้งครรภ์เป็นสิทธิของผู้หญิง สืบเนื่องมาจากนโยบายการควบคุมประชากร ซึ่งแต่ละครอบครัวมีลูกได้เพียง 2 คน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักคือ กรมอนามัยแม่และเด็ก การเปิดกว้างเรื่องยุติการตั้งครรภ์ทำให้มีผู้มาใช้บริการที่มีอายุครรภ์น้อยลง และมีการส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์ที่ปลอดภัยมากขึ้น

ดาวน์โหลด บันทึกการประชุมครั้งที่ 14 ที่นี่ค่ะ