บันทึกการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 13


วันพฤหัสบดี ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552

กรมประชาสงเคราะห์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ครั้งที่ 13 แนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

การบันทึกและการรวบรวมเคส เป็นงานที่สำคัญ เพราะข้อมูลสามารถนำไปผลักดันเชิงนโยบาย นอกจากนี้ได้มีการรวบรวมข้อเสนอจากสุขภาพทางเพศ 7 ข้อ สรุปกิจกรรมที่ดำเนินได้ 8 ข้อ คือ 1)การสร้างเครือข่าย 2)การพัฒนาเวปไซต์ 3)การสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกัน 4)การรณรงค์ทางสาธารณะเพื่อสร้างความตระหนักต่อสังคม 5)การจัดบริการ option counseling ให้กว้างขวางขึ้น 6)พัฒนาแหล่งบริการให้ชัดเจนมากขึ้นและครบวงจร 7)ผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวได้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ 8)สนับสนุนการทำวิจัยและการทำฐานข้อมูล

ดาวน์โหลด บันทึกการประชุมครั้งที่ 13 ที่นี่ค่ะ