บันทึกการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 12


วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 25551

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ครั้งที่ 12 ทิศทางการทำงานของศูนย์พึ่งได้

จากการทำงานที่ผ่านมา การทำงานในประเด็นความรุนแรงและครอบคลุมถึงเรื่องท้องไม่พร้อม เป็นการทำงานที่กระจัดกระจาย ขาดทิศทางที่แน่นอน และขาดการทำงานอย่างบูรณาการ นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้เสนอยุทธศาสตร์ในการทำงาน 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1.การป้องกันและเฝ้าระวัง 2.การพัฒนาระบบบริการ 3.การฟื้นฟูและเยียวยา

ดาวน์โหลด บันทึกการประชุมครั้งที่ 12 ที่นี่ค่ะ