บันทึกการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 10


วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2551

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)

ครั้งที่ 10 การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสุขภาวะทางเพศ

มีเครือข่ายฯ ทางเลือก และเครือข่ายฯ สุขภาวะทางเพศ เป็นผู้จัดทำร่างข้อเสนอ โดยครอบคลุมประเด็นท้องไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และความรุนแรงทางเพศ ไปที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) เป็นครั้งแรกที่ประเด็นเรื่องผู้หญิงได้เข้าสู่วาระการประชุมนี้ และทาง สช. จะนำข้อเสนอเชิงนโยบายกับคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ดังนั้นข้อเสนอนี้จึงเทียบเท่ากับ มติ ครม.ซึ่งจะมีการเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตาม

ดาวน์โหลด บันทึกการประชุมครั้งที่ 10 ที่นี่ค่ะ