บันทึกการประชุมเครือข่ายครั้งทีีี่่ 9

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน 2551

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต

ครั้งที่ 9 สมัชชาสุขภาพ

คือ การเคลื่อนไหวเชิงประเด็นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ จัดประชุมต่อเนื่องกันมา 3 ปี ในปีนี้จะมีการจัดรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ โดยมีองค์กรต่างๆ นำเสนอ

ดาวน์โหลด บันทึกการประชุมครั้งที่ 9 ที่นี่ค่ะ