บันทึกการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 8

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)

ครั้งที่ 8 ถอดบทเรียน “กระบวนการปรึกษาเพื่อสร้างศักยภาพและความมั่นใจให้กับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม”

ผู้เข้าร่วมมีความเห็นร่วมกันว่า การรับฟังอย่างลึกซึ้งและการมีสติมีประโยชน์อย่างมาก สามารถปรับมาใช้ในการทำงานและในชีวิตส่วนตัวได้ จากเดิมที่เคยให้การปรึกษาแบบรวบรัด เพื่อให้เสร็จสิ้นกระบวนการ เมื่อผ่านการอบรมทำให้เรียนรู้ความอดทนและเห็นถึงคุณค่า นิ่งฟังอย่างลึกซึ้งและได้เห็นความเป็นมาของผู้รับบริการ ทำให้เปลียนมุมมองในการให้บริการ นอกจากนี้การสร้างเสริมพลังทำให้ผู้รับบริการสามารถลุกขึ้นมาแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

ดาวน์โหลด บันทึกการประชุมครั้งที่่ 8 ที่นี่ค่ะ