บันทึกการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 7

วันศุกร์ ที่ 8  กุมภาพันธ์ 2551

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ครั้งที่ 7 การทำงานของ OSCC ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

เมื่อปี 2549 ทางโรงพยาบาลได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ให้ทำโครงการปรับเปลี่ยนเจตคติเพื่อลดความรุนแรงในเด็กมัธยมศึกษาชั้นต้น พบปัญหาและอุปสรรค คือ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ทางด้านกฎหมายซึ่งทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้กรณียุติการตั้งครรภ์ จะพบผู้มารับบริการมีอายุประมาณ 10-30 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นแม่บ้าน รับจ้าง และนักเรียน/นักศึกษา ให้การปรึกษาทุกราย ถ้าเป็นเด็กจะเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมแก้ปัญหาด้วย ส่วนเรื่องกรณีทอดทิ้งเด็กหลังคลอด จะติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดำเนินการติดตามหาครอบครัวต่อไป

ดาวน์โหลด บันทึกการประชุมครั้งที่ 7 ที่นี่ค่ะ