บันทึกการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 6

วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2550

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 6 แนวทางการจัดการคลินิกวางแผนครอบครัว

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย  เป็นสมาชิกของสหพันธ์วางแผนครอบครัวโลก (IPPF : International Planned Parenthood Federation) โดยเริ่มต้นจากการให้บริการวางแผนครอบครัว และขยายบริการในเรื่องโรคเอดส์ อนามัยเจริญพันธุ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงเรื่องยุติการตั้งครรภ์ มีคณะทำงานควบคุมกำกับ นอกจากนี้ยังมีการทำงานเชิงรุกในชุมชน ซึ่งมีนโยบายหลัก 5 A คือ Access, Adolescent, Aids, Abortion, Advocacy

ดาวน์โหลด บันทึกการประชุมครั้งที่ 6 ที่นี่ค่ะ