บันทึกการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 5

วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2550

ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA)

ครั้งที่ 5 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนกับการทำงานประเด็นท้องไม่พร้อม

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2517 ได้รับทุนจาก (IPPF: International Planned Parenthood Federation) โดยเริ่มทำงานเรื่องการวางแผนครอบครัว มีภารกิจหลักในเรื่องการพัฒนาชนบท และการส่งเสริมสุขภาพ และยึดหลักการพึ่งตนเอง โดยมีการแปลงสภาพเป็นองค์กรที่ทำธุรกิจเพื่อหาทุนในการทำงานเอง ลดการพึ่งแหล่งทุน ธุรกิจที่มีบริการ คือ รีสอร์ท ร้านอาหาร

ดาวน์โหลด บันทึกการประชุมครั้งที่ 5 ที่นี่ค่ะ