บันทึกการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 4

วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2550

ห้องประชุมสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ครั้งที่ 4 สถานการณ์คุมกำเนิดและการวางแผนครอบครัว

กรมอนามัยทำหน้าที่เป็นเลขาธิการในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ได้มีการติดตามการบริการคุมกำเนิดหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสาธารณสุขพบว่า การคุมกำเนิดชั่วคราวบางอย่างหายไป เช่น การฝังยา การใส่ห่วง และการทำหมันชาย รวมถึงสื่อการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิดให้กับประชาชนแทบไม่เหลืออยู่ ขาดความชำนาญในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เช่น การฝังยา

ดาวน์โหลด บันทึกการประชุมครั้งที่ 4 ที่นี่ค่ะ