บันทึกการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 3

วันศุกร์ ที่ 13  กรกฎาคม 2550

ห้องประชุมบุญเกื้อกิ่งแก้ว อาคารนรินทร์กรุณา

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 3 ความเป็นมาและสถานะของ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์

เริ่มโดย พ.ญ.พรพิศ พัฒนกุลเลิศ ซึ่งมองเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพผู้หญิงแบบองค์รวมที่ครอบคลุมอนามัยการเจริญพันธุ์ทุกช่วงวัย ได้ร่วมกับคณะกรรมาธิการสาธารณสุข นำร่างที่ได้รับความฟังความเห็นจากภาคประชาสังคม เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ร่าง พ.ร.บ.นี้มี 8 หมวด ได้แก่ หมวดทั่วไปที่ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและการให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ข้อมูลข่าวสารและเพศศึกษา สุขภาพทางเพศ การวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ์และการคลอด ครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตร สุขภาพวัยทอง และเทคโนโลยีด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

ดาวน์โหลด บันทึกการประชุมครั้งที่ 3 ที่นี่ค่ะ