สหรัฐอเมริการะงับเงินสนับสนุนยูเอ็นเอฟพีเอ

ประธานาธิบดีจอร์จ บุช ระงับการสนับสนุนเงินแก่ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund – UNFPA) เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา โดยอ้างว่า UNFPA สนับสนุนการบังคับทำแท้งในประเทศจีน แม้ว่ารายงานของทีมอเมริกันที่เสนอต่อประธานาธิบดีเมื่อปี 2545 จะระบุว่า “ไม่พบหลักฐานว่ายูเอ็นเอฟพีเอสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในโครงการที่บังคับผู้หญิงจีนทำแท้ง หรือทำหมัน” ในรายงานฉบับเดียวกันยังมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลอเมริกันยังคงให้เงินสนับสนุนยูเอ็นเอฟพีเอในการทำงานในประเทศต่างๆ ต่อไป ยกเว้นการทำโครงการในประเทศจีน

เนื่องจาก UNFPA มีภาระกิจในระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ เช่น การเข้าถึงการคุมกำเนิดและวางแผนครอบครัว การป้องกันเอชไอวี/เอดส์ และการพัฒนาอนามัยหญิงตั้งครรภ์ รัฐบาลบุชจึงถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า อ้างเหตุผลที่ขัดแย้งกับตัวรายงาน และมีนโยบายไร้สาระที่ระงับทุนสนับสนุนทั้งองค์กร ทำให้ขาดแคลนงบประมาณส่งเสริมอนามัยหญิงตั้งครรภ์ในทวีปแอฟริกา เพียงเพราะมีข้อสงสัยในการทำงานของยูเอ็นเอฟพีเอในประเทศจีนแห่งเดียว

แปลสรุปและเรียบเรียงจากรายงานข่าวสุขภาพผู้หญิงประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ของ Our Bodies Ourselves (http://ourbodiesourblog.org)